استقرار بوتیاتک در مرکز شتابدهی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

تولیدات این شرکت توسط دانشگاه علوم  پزشکی و آزمایشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت مورد بررسی قرار گرفت. همچنین خواص ضد میکروبی این محصولات با دقت بالایی تایید گردید.