برخورد ذرات

اتم­ ها و مولکول­ های متشکل از یک گاز، به دلیل پخش حرارتیِ ایجاد شده توسط اختلاف­ های دما در گاز در حالت پیوست ه­ای از حرکت هستند. پخش حرارتی روی رفتار پلاسماها، به جز در فشارهای خیلی پایین، اثر می­ گذارد و لازم است که یک مدل آماری را روی مدل بالیستیک با استفاده از مقادیر متوسط و احتمالات منطبق کرد.

خواص انتقال گاز زمینه (چگالی، سرعت، ویسکوزیته و فشار) اثر مهمی روی پلاسما دارند که درجه­ی یونش کم، و تعداد برخوردها زیاد است.

شما می توانید به تکمیل این نوشته کمک کنید: