شرکت دانش بنیان پویشگران فیزیک کاربردی بوتیا بخاطر پژوهش ها و ارائه فناوری های برتر، به عنوان فناور برتر علوم پزشکی انتخاب شد./