انجمن میکروب
جواز تاسیس

جواز تاسیس

مجوز تاسیس شرکت از سوی وزارت صمت

دانش بنیان شدن

تاییدیه دانش بنیان شدن

مجوز دانش بنیان شدن شرکت

میکروب شناسی کاهه

تاییدیه میکروب شناسی

تایید محصولات شرکت توسط آزمایشگاه میکروب شناسی

تاییدیه علوم پزشکی

تایید عملکرد مطلوب دستگاه توسط دانشگاه علوم پزشکی

انجمن میکروب

انجمن ملی میکروب شناسی

تقدیرنامه انجمن علمی میکروب شناسی