تماس با ما

آدرس: بلوار جمهوری اسلامی -کوچه 14  جنب دانشکده ی فنی دانشگاه شهید باهنر – پارک علم و فناوری سلامت استان کرمان – شرکت بوتیاتک

تلفن ها

تماس با مدیرعامل: 09215066760

تماس با مدیر فنی: 09132979582

تماس با مدیر تولید: 09928332402

تماس با مدیر فروش: 09215965361

ایمیل

bootiatech2020@gmail.com

bootiatec@gmail.com