تماس با ما

آدرس: بلوار هاشمی رفسنجانی – روبروی بلوار کشاورز- مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی – شرکت بوتیاتک

تلفن ها

تلفکس: 034-32134619

تماس با مدیرعامل: 09133432385

تماس با مدیر فنی: 09132979582

تماس با مدیر تولید: 09928332402

ایمیل

  info@bootiatech.ir