شرکت دانش بنیان پویشگران فیزیک کاربردی بوتیا با ارائه طرح های خود به استقبال همایش فرصت های تجاری رفت.