میدان مغناطیسی

رفتار ذرات باردار در میدان‌های مغناطیسی: اگر میدان الکتریکی عمود بر میدان مغناطیسی باشد، بار الکتریکی در زاویه ­ی قائمه نسبت به جهت میدان مغناطیسی وارد میدان مغناطیسی می ­شود و سرعت سوق روی حرکت دایروی منطبق می­ گردد. اثر میدان‌ها در افزایش و کاهش متناوب شتاب ذره خواهد بود و بنابراین، ذره یک مسیر چرخزادی را دنبال می­ کند و سرعت زاویه­ای به عنوان سرعت سیکلوترون  شناخته شده است. اگر سرعت­ های محوری در جهت مخالف باشند، چرخش یون­ ها و الکترون­ ها در جهت یکسانی خواهند بود، و در جهت مخالف هستند، اگر الکترون­ها و یون­ ها در جهت یکسانی طی مسیر کنند.