ناکشسان

برخورد ناکشسان اتمی: فرآیندهای برخورد ناکشسان مانند تحریک و یونش ناشی از تغییر انرژی بین ترازهای انرژی یک اتم یا مولکول می‌باشند. تفکیک، با شکافت یک مولکول و ذخیره ­سازی انرژی پتانسیل، هم یک فرآیند ناکشسان است.

معادلات بالیستیک که در برخوردهای کشسان قابل کاربرد هستند، در فرآیندهای ناکشسان که انرژی برحسب کوانتا منتقل می ­شود قابل کاربرد نیستند. (معادلات بالیستیک ممکن است هنوز برای الکترون ­ها و یون ­های درگیر در فرآیندهای کشسان استفاده شوند). براساس انرژی جنبشی الکترون در برخورد با ذره ­ی خنثی، اتم ممکن است تحریک یا یونیزه شده، و مولکول ممکن است تفکیک شده و به صورت حالت ارتعاشی یا یونیزه‌شده درآيد.