الاستیک

برخورد کشسان اتمی: رفتار الکترون­ ها با ذرات خنثی در گازهای یونیزه­ ی ضعیف، مشابه رفتار آن ­ها در گازهای ایده ­آل است و بینش مفیدی در خصوص رفتار پلاسماهای الکتریکی می ­دهد. برخوردهای کشسان (که در آن­ ها اندازه حرکت پایسته است) و برخوردهای ناکشسان، ساز­و­کارهایی هستند که انرژی از الکترون ­ها در یک میدان الکتریکی به ذرات خنثی منتقل و پلاسما شکل می‌‌گیرد.

در فشارهای پایین، که برخوردها نادر، و چگالی تعداد ذره  کم است، رفتار ذرات منفرد می‌توانند به عنوان پایه­ ای در مدل‌سازی فرآیندها استفاده شوند. در فشارهای بالا، که چگالی تعداد ذره  و فرکانس برخورد  بزرگ هستند و فاصله‌ی جدایی ذره کوچک است، سرعت منفرد با مقادیر میانگین­گیری شده آماری جایگزین می ­شود. 

انرژی به دست آمده در برخوردهای کشسان روی فاصله­ ی آزاد میانگین  (فاصله‌ی جدایی بین ذرات) توسط فرآیندهای کوانتومی ناکشسان به انرژی پتانسیل به صورت تحریک، یونش یا تفکیک منتقل، و توسط بازترکیب مجدد، آزاد می‌گردد. بالاخره، انرژی پتانسیل در فرآیندهای ناکشسان به فرآیند منتقل می­ شود.