این شرکت دانش بنیان تتوانسته طی سال های اخیر با ارائه فناوری های نوین، آینده روشنی را برای استان کرمان نوید دهد.

به امید آنکه با حمایت مسئولان استان کرمان از تمامی دانش بنیان ها، بزودی قطب جدید صنعتی در کرمان ایجاد شود./