پلاسما ویژگی

مشخصه های پلاسما: برخورد بین ذرات می‌توانند کشسان باشند که در این صورت اندازه حرکت پایسته می ­ماند، یا ناکشسان باشند که اندازه حرکت به انرژی پتانسیل منتقل می­ شود؛ در هر دو حالت، انرژی مبادله می­ شود. انرژی بر واحد برخورد و فرکانس برخورد بین ذرات اتمی روی نرخی که انرژی می ­تواند با پلاسما جفت شود یا از آن آزاد شود اثر می ­گذارد. جرم یک الکترون، ، 31-10× 11/9 است. وزن اتمی هسته­ های یک اتم هیدروژن (پروتون) یعنی ، برابر 23-^1.67*10 است.

فقط جرم کمی از الکترون باعث تبادل جزئی انرژی جنبشی الکترون­ ها در یک برخورد کشسان می ­شود و در هر دو ذره، مقدار اندازه حرکت پایسته باقی می‌ماند اما جهت­ های آن‌ها تغییر خواهد کرد.