مقاله غیر فعال شدن ویروس کرونا به وسیله گاز ازن (قسمت دوم)

sars o3

مقاله غیر فعال شدن ویروس کرونا به وسیله گاز ازن

International Scientific Committee of Ozone Therapy ISCO3. ISCO3/EPI/00/04
Potential use of ozone in SARS-CoV-2 / COVID-19
Official Expert Opinion of the International Scientific Committee of Ozone Therapy -ISCO
ISCO3/EPI/00/04 (March 14, 2020). Approved by ISCO3 on 13/03/2020. Original drafters of the paper: Adriana Schwartz, Scientific Secretary of ISCO3, Gregorio Martínez-Sánchez, President of ISCO3