مقاله غیر فعال شدن ویروس کرونا COVID-19 به وسیله گاز ازن (قسمت اول)

o3 covid

توضیحات مقاله غیر فعال شدن ویروس کرونا COVID-19 به وسیله گاز ازن (قسمت اول).

Since January 2020 Elsevier has created a COVID-19 resource centre with
free information in English and Mandarin on the novel coronavirus COVID-
19. The COVID-19 resource centre is hosted on Elsevier Connect, the
.company’s public news and information website

Elsevier hereby grants permission to make all its COVID-19-related
research that is available on the COVID-19 resource centre – including this
research content – immediately available in PubMed Central and other
publicly funded repositories, such as the WHO COVID database with rights
for unrestricted research re-use and analyses in any form or by any means
with acknowledgement of the original source. These permissions are
granted for free by Elsevier for as long as the COVID-19 resource centre
.remains active

journal homepage: www.elsevier.com/locate/jinf