مشخصه های پلاسما

By nasir

مشخصه های پلاسما: برخورد بین ذرات می‌توانند کشسان باشند که در این صورت اندازه حرکت پایسته می ­ماند، یا ناکشسان باشند که اندازه حرکت به انرژی پتانسیل منتقل می­ شود؛ در هر دو حالت، انرژی…

گاز ازن (O3)

By nasir

مقالاتی پیرامون کاربرد گاز ازن (O3): Application of Ozone for Enhancing the MicrobiologicalSafety and Quality of Foods: A Review Inactivation of Norovirus by ozone gasin conditions relevant to healthcare

فرآیندهای برخورد ناکشسان اتمی

By nasir

برخورد ناکشسان اتمی: فرآیندهای برخورد ناکشسان مانند تحریک و یونش ناشی از تغییر انرژی بین ترازهای انرژی یک اتم یا مولکول می‌باشند. تفکیک، با شکافت یک مولکول و ذخیره ­سازی انرژی پتانسیل، هم یک فرآیند…

فرآیندهای برخورد کشسان اتمی

By nasir

برخورد کشسان اتمی: رفتار الکترون­ ها با ذرات خنثی در گازهای یونیزه­ ی ضعیف، مشابه رفتار آن ­ها در گازهای ایده ­آل است و بینش مفیدی در خصوص رفتار پلاسماهای الکتریکی می ­دهد. برخوردهای کشسان…