ذرات پلاسما

یک توصیف شاره ­ای از ناحیه ­ی بین یک پلاسما و مرز مادی آن (یعنی غلاف پلاسما) تصویر فیزیکی ساده ­ای از انتقال پخش حامل ­های بار مثبت و منفی از ذره باردار است.

جریان خالص در نتیجه­ی پخش حامل­ های بار مثبت و منفی در حالت پایا در سطح از بین می ­رود و سطح دیواره در یک پتانسیل شناور نگه داشته می ­شود. دینامیک الکترون و یون در غلاف­ تحت فرضیات خاص معتبر است.