نویسنده: محمد نصیر

مشخصه‌های ماکروسکوپی پلاسما

By محمد نصیر

مشخصه‌های ماکروسکوپی پلاسما: پلاسما یک فاز ترکیبی یا شبه خنثای الکتریکی است و به طور معمول شامل الکترون ­ها، یون­ های مثبت و مولکول­ های خنثی است. به طور خاص، پلاسمای یونیزه ­ی قوی شامل الکترون­ ها و یون ­های مثبت است. فاز پلاسمایی که در آن الکترون (یون) تعداد محدودی برخورد دوتایی کوتاه برد…

مشخصه های پلاسما

By محمد نصیر

مشخصه های پلاسما: برخورد بین ذرات می‌توانند کشسان باشند که در این صورت اندازه حرکت پایسته می ­ماند، یا ناکشسان باشند که اندازه حرکت به انرژی پتانسیل منتقل می­ شود؛ در هر دو حالت، انرژی مبادله می­ شود. انرژی بر واحد برخورد و فرکانس برخورد بین ذرات اتمی روی نرخی که انرژی می ­تواند با…

گاز ازن (O3)

By محمد نصیر

مقالاتی پیرامون کاربرد گاز ازن (O3): Application of Ozone for Enhancing the MicrobiologicalSafety and Quality of Foods: A Review Inactivation of Norovirus by ozone gasin conditions relevant to healthcare

فرآیندهای برخورد ناکشسان اتمی

By محمد نصیر

برخورد ناکشسان اتمی: فرآیندهای برخورد ناکشسان مانند تحریک و یونش ناشی از تغییر انرژی بین ترازهای انرژی یک اتم یا مولکول می‌باشند. تفکیک، با شکافت یک مولکول و ذخیره ­سازی انرژی پتانسیل، هم یک فرآیند ناکشسان است. معادلات بالیستیک که در برخوردهای کشسان قابل کاربرد هستند، در فرآیندهای ناکشسان که انرژی برحسب کوانتا منتقل می…

فرآیندهای برخورد کشسان اتمی

By محمد نصیر

برخورد کشسان اتمی: رفتار الکترون­ ها با ذرات خنثی در گازهای یونیزه­ ی ضعیف، مشابه رفتار آن ­ها در گازهای ایده ­آل است و بینش مفیدی در خصوص رفتار پلاسماهای الکتریکی می ­دهد. برخوردهای کشسان (که در آن­ ها اندازه حرکت پایسته است) و برخوردهای ناکشسان، ساز­و­کارهایی هستند که انرژی از الکترون ­ها در یک…