تاییدیه های ملی شرکت پویشگران فیزیک کاربردی بوتیا

By nasir

جواز تاسیس مجوز تاسیس شرکت از سوی وزارت صمت تاییدیه دانش بنیان شدن مجوز دانش بنیان شدن شرکت تاییدیه میکروب شناسی تایید محصولات شرکت توسط آزمایشگاه میکروب شناسی تاییدیه علوم پزشکی تایید عملکرد مطلوب دستگاه توسط دانشگاه علوم پزشکی انجمن ملی میکروب شناسی تقدیرنامه انجمن علمی میکروب شناسی همچنین ببینید: استانداردهای شرکت پویشگران فیزیک کاربردی…